เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4 ห้อง 423/1 , 7/222 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.